AMIRA MOHAMED FARAH ELDAW
Faculty English Language
Department English Language
Email amfarah@kku.edu.sa
SHAIZA TABASSUM Mohamed ABO ALQASIM
Faculty English Language
Department English Language
Email saboalqasim@kku.edu.sa
MARAM MUTEIB S ALRUBAYYI
Faculty English Language
Department English Language
Email malrubayyi@kku.edu.sa
Mahmooda Kousar G.
Faculty English Language
Department English Language
Email mqdier@kku.edu.sa
Sara Ahmed Abdullah Assiri
Faculty English Language
Department English Language
Email saraahmed@kku.edu.sa
zaynah muhamad jabir al eisaa alshahri
Faculty English Language
Department English Language
Email zalshahri@kku.edu.sa
SAKINA NASIR ABDALLAH AGB
Faculty English Language
Department English Language
Email sknaseer@kku.edu.sa
ABEER MOHAMMAD MOHAMMAD ALMAGSOODI
Faculty English Language
Department English Language
Email aalmqsoudi@kku.edu.sa
SARWAT UN NISA BASIR AHMAD MAKDOOMI
Faculty English Language
Department English Language
Email smakdoomi@kku.edu.sa
Refat 0 0 Harwn
Faculty English Language
Department English Language
Email rharwn@kku.edu.sa
mazahir abdelgani elsiddig mamoun
Faculty English Language
Department English Language
Email mmamoun@kku.edu.sa
mahassin osman mohammed gibreel
Faculty English Language
Department English Language
Email mgibreel@kku.edu.sa
SAIMA USMANI NAFEES AHMED
Faculty English Language
Department English Language
Email sothman@kku.edu.sa
Tahani Ahmed Ali Alassiri
Faculty English Language
Department English Language
Email taasiri@kku.edu.sa